MENU
 
VISI
Untuk menjadikan kawasan perbandaran Kulim sebagai bandar yang sihat dan sejahtera menjelang tahun 2016.
 
MISI
- Meningkatkan tahap kebersihan persekitaran melalui program kawalselia, operasi dan penglibatan masyarakat.
- Menambahkan ruang dan peluang ekonomi kepada masyarakat Kulim. 
- Meningkatkan perkhidmatan kawalan penyakit berjangkit dan kesihatan awam.
- Meningkatkan tahap perkhidmatan pengurusan kesihatan persekitaran.
 
 
 OBJEKTIF
 
- Memastikan tahap perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan  pembersihan awam sentiasa berada di tahap yang optimum.
- Melaksanakan program-program kesihatan persekitaran melalui penglibatan  masyarakat, NGO dan swasta.
- Melaksanakan penggubalan dasar-dasar dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan kesihatan persekitaran dan perlesenan dengan lebih berhemah.
- Meningkatkan tahap pengetahuan , sikap dan amalan yang baik kepada pemegang lesen dan peniaga kecil.
- Meningkatkan tahap pengetahuan sikap dan amalan berkaitan kesihatan carakerja kepada kakitangan. 
 
 
FUNGSI BAHAGIAN 
 
Bahagian Pelesenan
1. Merancang, mengatur, menyelaras ,melaksana, memproses dan menilai semula semua  aktiviti  pelesenan penjaja, perniagaan makanan dan lesen perniagaan bukan makanan.
2. Menjalankan pemeriksaan untuk tujuan pelesenan dan memastikan semua syarat-syarat kesihatan persekitaran dan kesihatan am dipatuhi oleh pengusaha premis.
 
 
Bahagian Premis Makanan.
1. Memproses dan meluluskan permohonan lesen premis makanan
2. Menguruskan operasi pemeriksaan lesen premis makanan
3. Menyelaras, memantau dan membuat pemeriksaan pematuhan syarat lesen premis makanan di bawah Undang-Undang Kecil Establisymen Makanan MPKK
 
 
Bahagian Kesihatan Persekitaran Dan Inspektorat
1. Merancang, mengatur, menyelia , melaksana dan menilai semula semua  aktiviti  pengurusan / kawal selia sisa pepejal dan syarikat konsesi.
2. Merancang, mengatur, melaksana dan menilai semula semua  aktiviti Kesihatan Pekerjaan Majlis.

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 25 Februari 2021 - 3:52pm