MENU

CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT.NO:AR 6463
 

ISO 9001 : 2008 dibina berlandaskan 9 prinsip pengurusan kualiti iaitu:

    Perancangan pembangunan landskap
    Perlesenan premis perniagaan
    Kelulusan dan pemantauan kerja tanah dan perparitan
    Kelulusan pelan bangunan
    Penyelenggaran lampu awam
    Penguatkuasaan undang-undang
    Penilaian pegangan baru, pindaan nilaian dan bantahan cukai taksiran
    Penerimaan permohonan cadangan pemajuan (OSC)
    Perkhidmatan sokongan meliputi Sumber Manusia, Pentadbiran Am, Kewangan, Ict, Audit dalam, Aduan dan Pemasaran

ISO 9001 : 2008 mendefinasikan secara lebih jelas tentang:

    Penambahbaikan berterusan
    Penekanan yang lebih terhadap peranan pengurusan atasan
    Mengambil kira keperluan peraturan dan perundangan
    Pembentukan objektif yang boleh diukur pada peringkat dan fungsi yang relevan
    Pemantauan ke atas maklumat kepuasan pengguna sebagai pengukuran prestasi system
    Penekanan terhadap kewujudan sumber
    Penentuan keberkesanan latihan
    Skop pengukuran diperluaskan meliputi sistem, proses dan produk
    Analisis ke atas data berkaitan prestasi sistem pengurusan kualiti
    Kawalan terhadap outsourced processes

Persijilan tertumpu kepada 19 proses utama iaitu :

Tuntutan Sivil
    Aktiviti Sokongan Berkaitan
    Penyelenggaraan Kenderaan
     

Dokumen sistem kualiti :

    Dasar dan objektif kualiti
    Manual kualiti
    Prosedur
    Arahan kerja
    Dokumen sokongan (Dokumen rujukan)

   
Dokumen Sokongan Berkaitan
 
     a. Pengurusan Aktiviti Sokongan
     b. Pengurusan Aduan Dan Publisiti Majlis
     c. Penyediaan Bil Cukai Taksiran Dan Penyelenggaraan ICT
     d. Pengurusan Sokongan Sistem Kualiti
     e. Audit Dalaman MS ISO 9001 : 2008

Kemaskini Terakhir: Khamis, 25 Februari 2021 - 3:52pm